Telefon

Infolinia: 885 403 130 (pn-so 7:00-21:00)

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 885 403 130 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

Kibicuj z E.Leclerc Jarosław

Regulamin konkursu „Kibicuj z E.Leclerc Jarosław”

 

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kibicuj z E.Leclerc Jarosław” (dalej: „Konkurs”) jest Jarosławdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Organizator”), właściciel hipermarketu E.Leclerc w Jarosławiu (ul. Sikorskiego 2A, 37-500 Jarosław).
 2. Regulamin jest dostępny na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook (E.Leclerc Jarosław).
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), którzy otrzymają nagrody rzeczowe, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 4. Konkurs trwa od 20 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.
 5. Konkurs organizowany jest z dziedziny sztuki (fotografia).

 

 • 2 [Uczestnicy Konkursu]
 1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkami najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

 • 3 [Zasady i przebieg Konkursu]
 1. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia, w którym Uczestnik pokaże, jak kibicuje reprezentacji Polski ze swoim ulubionym produktem z wiodącej marki E.Leclerc (produkty dostępne wyłącznie w sieci E.Leclerc) podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze.
 2. Uczestnik powinien w trakcie trwania Konkursu (§ 1 ust. 4) zamieścić zdjęcie konkursowe w komentarzu pod dedykowanym postem opublikowanym na fanpage’u E.Leclerc Jarosław na portalu Facebook lub przesłać je wiadomością e-mail na adres marketing@leclerc.jaroslawdis.pl.
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie do Konkursu.
 4. Organizator dokona wyboru Zwycięzców wg własnego uznania opierając się na takich kryteriach jak: staranność wykonania zadania, pomysłowość, dobór techniki, ogólna wartość artystyczna etc.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 grudnia 2022 r. na fanpage’u E.Leclerc Jarosław.

 

 • 4 [Nagrody i zwycięzcy]
 1. Organizator ufundował nagrody rzeczowe dla Zwycięzców Konkursu w postaci bonów zakupowych do hipermarketu E.Leclerc Jarosław o wartości 100 i 50 zł (data ważności bonu zostanie nadrukowana na bonie) oraz gadżetów kibicowskich.
 2. Organizator dokona przydziału nagród wg własnego uznania. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wydania mu nagrody konkretnego rodzaju.
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą osobiście lub za pośrednictwem portalu Facebook w celu odbioru nagrody.
 5. Zwycięzca powinien odebrać nagrodę w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Punkcie Obsługi Klienta hipermarketu E.Leclerc w Jarosławiu.
 6. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do odbioru nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.
 8. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.

 

 • 5 [Przetwarzanie danych osobowych]
 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Organizator jest administratorem danych zgodnie z przepisami RODO.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Akcji.
 4. Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy Uczestnika przedstawione przez Uczestnika podczas odbierania nagrody lub w pisemnej reklamacji.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
 6. Udział w Akcji i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Akcją.
 7. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

 

 • 6 [Zwolnienie z PIT]

Nagrody wygrane w Konkursie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – konkurs organizowany jest z dziedziny sztuki (fotografia), a wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł.

 

 • 7 [Prawa autorskie]
 1. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w miejscu i czasie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie jej rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnianie w kanałach sieci internetowej.
 2. Poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej.
 3. Poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że powstałe w związku z Konkursem utwory oraz udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych Utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

 • 8 [Reklamacje]
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres: ul. Sikorskiego 2A, 37-500 Jarosław, z dopiskiem „Reklamacja – Kibicuj z E.Leclerc Jarosław”, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.
 3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
 4. O treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 9 [Postanowienia końcowe]
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika na fanpage’u E.Leclerc Jarosław w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, odbioru nagród, a także odwołania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania prac konkursowych za pośrednictwem portalu Facebook i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem