Telefon

Infolinia: 885 403 130 (pn-so 7:00-21:00)

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 885 403 130 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

DZIEŃ KOBIET W E.LECLERC JAROSŁAW

Regulamin Konkursu Facebook

„Dzień Kobiet w E.Leclerc Jarosław”

 

 • 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dzień Kobiet w E.Leclerc Jarosław”, zwanego dalej jako „konkurs”.
 1. Organizatorem konkursu jest JAROSŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu jest organizator.
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, a także przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu Facebook na profilu E.Leclerc Jarosław pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057446717980.  
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani związany
  z portalem społecznościowym Facebook ani z jego właścicielami czy z administratorami. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organizator. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu należy kierować do organizatora, a nie do portalu Facebook.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.
 7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak niezbędna do udziału w konkursie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w § 4 regulaminu.
 9. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace, o których mowa w § 2 regulaminu od dnia 1 marca 2023 r. od momentu opublikowania postu konkursowego do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 23:59.
 10. Konkurs organizowany jest z dziedziny sztuki (fotografia/rysunek/malarstwo).

 

 • 2

[Uczestnicy konkursu]

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. posiadają aktywne konto na portalu Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko;
 2. akceptują treść regulaminu,
 3. „polubią” (kliknięcie „Lubię to”) profil Facebook E.Leclerc Jarosław oraz post konkursowy;
 4. wykonają zadanie konkursowe, tj. zamieszczą pod postem konkursowym na profilu E.Leclerc Jarosław swoją pracę (zdjęcie/rysunek/obraz) odpowiadające na poniższe zadanie konkursowe:

„Jak chciałabyś spędzić swój wymarzony Dzień Kobiet?”.

 1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora lub podmiotów bezpośrednio z nimi powiązanych (jak również osoby współpracujące z nimi na podstawie umów cywilnoprawnych), a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w konkursie:
 3. prac konkursowych niezgodnych z regulaminem portalu Facebook;
 4. prac konkursowych niespełniających kryteriów określonych w regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami regulaminu;
 5. prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami;
 6. prac konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i prawa autorskie tych osób;
 7. prac konkursowych zawierających treści reklamowe.
 8. Uczestnik, podejmując wszelkie działania niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, w tym przesyłając pracę konkursową, potwierdza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej i nie narusza ona praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony na pracy konkursowej, wyrażają zgodę na jej publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik, dokonując zgłoszenia do konkursu, udziela organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej. Udzielenie licencji następuje na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w celach promocji konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej na profilu Facebook E.Leclerc Jarosław na potrzeby realizacji i promocji konkursu oraz w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na podejmowanie przez organizatora wszystkich czynności koniecznych do udostępnienia pracy konkursowej, w tym publikacji pracy konkursowej w mediach społecznościowych oraz na obróbkę redakcyjną i komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania Utworu – wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 10. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.

 

 

 

 • 3

[Nagrody w konkursie]

 1. Nagrodami w konkursie są 3 kosze podarunkowe z artykułami ze sklepu E.Leclerc Jarosław o wartości 99,99 PLN oraz 3 karty podarunkowe o wartości 100 PLN do wykorzystania w sklepie E.Leclerc Jarosław (ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław), ważne przez 1 rok. Nagrody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – konkurs organizowany jest z dziedziny sztuki (fotografia), a wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł. Celem wydania nagrody organizator może zwrócić się do zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania nagrody oraz podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych.
 2. Spośród wszystkich zgłoszonych prac konkursowych specjalnie powołana przez organizatora komisja, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Komisja dokona wyboru zwycięzców wg własnego uznania opierając się na takich kryteriach jak: staranność wykonania zadania, pomysłowość, dobór techniki, ogólna wartość artystyczna etc.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 8 marca 2023 r. za pośrednictwem profilu Facebook E.Leclerc Jarosław oraz poprzez odpowiedź w komentarzu pod zwycięską pracą.
 4. W terminie do 48 godzin od ogłoszenia wyników konkursu zwycięzca powinien skontaktować się z organizatorem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do wydania mu Nagrody. W tym celu zwycięzca powinien przesłać wiadomość e-mail na adres marketing@leclerc.jaroslawdis.pl
 5. lub przesłać wiadomość prywatną na profilu Facebook E.Leclerc Jarosław podając dane niezbędne do przekazania nagrody: imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy), numer telefonu.
 6. Brak przesłania ww. danych kontaktowych jest równoznaczny z podjęciem decyzji o rezygnacji z nagrody.
 7. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę lub na inne nagrody rzeczowe stanowiące równowartość przyznanej nagrody.
 8. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 9. Nagrody należy odebrać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu w biurze obsługi klienta E.Leclerc Jarosław.

 

 • 4

[Dane osobowe]

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników jest JAROSŁAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy: listownie – na adres: ul. Sikorskiego 2A, 37-500 Jarosław. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach:
 3. organizacji i przeprowadzenia konkursu: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez uczestnika zgody;
 4. informowania o udziale i wygranej w konkursie w portalu Facebook − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez uczestnika zgody;
 5. promocji organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych osobowych, którym jest możliwość prowadzenia działań promocyjnych;
 6. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z konkursem;
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 8. Dane osobowe uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom administratora danych osobowych, dostawcom usług IT.
 9. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 • 5

[Reklamacje]

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo składania reklamacji. Reklamację można składać w czasie trwania konkursu oraz do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konkursu (decyduje data wpływu).
 2. Reklamacje dotyczące konkursu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: marketing@leclerc.jaroslawdis.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji organizator prześle drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres e-mail.
 4. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji uczestnikom konkursu przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

 • 6

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na profilu Facebook E.Leclerc Jarosław.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania prac konkursowych za pośrednictwem portalu Facebook i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym regulaminie zasad i warunków.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem